بایگانی بخش گروه مدیریت کسب و کار

img_yw_news
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ -

همکاران هیأت علمی گروه مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار

img_yw_news
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ -

اعضاء هیأت علمی گروه مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار

img_yw_news
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ -

اعضاء هیأت علمی گروه مدیریت کسب و کار۳

مدیریت کسب و کار