فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
اصول اقتصاد
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
ناصر شمس قارنه
2
اقتصاد کلان
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
مهسا جهان دیده
3
امنیت تجارت الکترونیکی
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
مطهره دهقان چاچکامی
4
پایش سلامت زیر ساخت های شهری
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
علی شفاعت
5
پروژه
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
ناصر شمس قارنه
6
پروژه
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
حسین نوری خواه
7
پروژه
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
محسن اکبرپورشیرازی
8
پروژه تحقیق
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
بهروز بهنام
9
پروژه تحقیق
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
وحید شاه حسینی
10
پویایی کسب و کار
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
محسن اکبرپورشیرازی
11
تجارت الکترونیک
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
شاهین دزدار
12
تحقیق در عملیات
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
امیر گل رو
13
تحقیقات بازاریابی
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
بهزاد عبدالهی کاکرودی
14
روش های ساخت
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
بهروز بهنام
15
ژئوتکنیک زیست محیطی
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
تقی عبادی
16
سمینار
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
بهروز بهنام
17
مالیه بین الملل
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
محمد مهدی لطفی هروی
18
مدیریت بازاریابی
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
علیرضا شیخ
19
مدیریت بازاریابی
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
علیرضا شیخ
20
مدیریت جامع ایمنی
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
بهروز بهنام
21
مدیریت عملیات
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
سعید کریمی
22
مدیریت مالی
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
مرتضی زمانیان
23
مدیریت مالی
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
مرتضی زمانیان
24
مدیریت منابع انسانی
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
محسن طباطبایی
25
مدیریت و مقررات پیمان
پردیس بین المللی کیش
14002
کارشناسی ارشد
مجید پرچمی جلال
اولین
قبلی
1