فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
اصول اقتصاد
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
ناصر شمس قارنه
2
اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
مهدی مجیدپور
3
امنیت تجارت الکترونیکی
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
شهریار بیژنی
4
بازاریابی الکترونیکی
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
علیرضا شیخ
5
پایش سلامت زیر ساخت های شهری
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
علی شفاعت
6
پروژه
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
ناصر شمس قارنه
7
پروژه
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
سیدحسین سجادی فر
8
پروژه
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
محسن اکبرپورشیرازی
9
پروژه تحقیق
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
حسین کریمی
10
پروژه تحقیق
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
حسن ملکی تبار
11
تبلیغات
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
صفا صیرفی
12
تحقیق در عملیات
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
امیر گل رو
13
تحقیقات بازاریابی
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
محمدهادی صادق
14
حسابداری برای مدیران
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
بابک صادقزاده
15
رفتار سازمانی
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
بهرام صلواتی سرچشمه
16
رفتار سازمانی
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
عسل آغاز
17
روش های ساخت
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
بهروز بهنام
18
ژئوتکنیک زیست محیطی
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
تقی عبادی
19
سمینار
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
بهروز بهنام
20
مدیریت استراتژیک
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
محسن اکبرپورشیرازی
21
مدیریت پروژه
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
حسین کریمی
22
مدیریت جامع ایمنی
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
بهروز بهنام
23
مدیریت سرمایه گذاری
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
سیدحسین سجادی فر
24
مدیریت عملیات
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
سارا سلیمی نمین
25
مدیریت عملیات
پردیس بین المللی کیش
14012
کارشناسی ارشد
سعید کریمی
اولین
قبلی
1