رؤسای پیشین

 | تاریخ ارسال: 1400/10/19 | 
جناب آقای دکتر یوسف رفیعی

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نفت


از دی ماه سال ۱۴۰۰

تا مهر ماه سال
۱۴۰۲
 
 
جناب آقای دکتر سروش صادق نژاد

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی پزشکی


از خرداد ماه سال ۱۴۰۰

تا دی ماه سال ۱۴۰۰

 
 
جناب آقای دکتر مهدی راستی

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر


از آذر ماه سال ۱۳۹۷

تا خرداد ماه سال ۱۴۰۰

 
         
جناب آقای دکتر رضا صراف شیرازی

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق


از مهر ماه سال ۱۳۹۶

تا خرداد ماه سال ۱۳۹۷