پردیس بین المللی کیش- اطلاعیه
شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/27 | 
ترم مهر ۱۴۰۰ - بهمن ۱۴۰۰
شهریه پردیس کیش آموزش حضوری آموزش الکترونیکی
ثابت متغیر ثابت متغیر
۵۳,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰
نشانی مطلب در وبگاه پردیس بین المللی کیش:
http://aut.ac.ir/find.php?item=37.4819.10549.fa
برگشت به اصل مطلب