پردیس بین المللی کیش- پذیرش
پذیرش در مرکز نوآوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/10 | 
 معیارهای پذیرش:
  •  داشتن تیم منسجم و مشخص جهت اجرایی کردن طرح یا ایده
  • سطح فناوری طرح
  • سوددهی اقتصادی
  • امکان دسترسی به دانش فنی
  • همسویی طرح یا ایده با اولویت های چشم اندازهای مرکز نوآوری تخصصی مربوطه
  • شرح مشخص و واضح از ایده و قابل‌اجرا بودن آن
  • میزان نوآوری و خلاقیت در طرح
  • توانایی کسب بازار
  • عدم وجود منع قانونی و حقوقی در روند اجرای طرح 
  فرایند پذیرش:

نشانی مطلب در وبگاه پردیس بین المللی کیش:
http://aut.ac.ir/find.php?item=37.4607.10681.fa
برگشت به اصل مطلب