پردیس بین المللی کیش- برنامه راهبردی
برنامه راهبردی پردیس بین المللی کیش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/19 | 
اهداف راهبردی پردیس بین الملل کیش امیرکبیر
 
تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور مطابق استانداردهای بین المللی
گسترش آموزش عالی در مناطق آزاد و استفاده از همه ظرفیت های دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای بین المللی شدن
ورود به عرصه رقابت بین المللی برای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و جذب دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی
ارتقای شاخص های علمی دانشگاه و توسعه مرزهای دانش
تقویت همکاری با دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی به منظور تربیت نیروی انسانی
گسترش ارتباط با مراکز علمی جهان در راستای ایجاد دانشگاه نسل سوم
 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس بین المللی کیش:
http://aut.ac.ir/find-37.4566.10434.fa.html
برگشت به اصل مطلب