برنامه راهبردی پردیس بین المللی کیش
اهداف راهبردی پردیس بین الملل کیش امیرکبیر:
 • تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور مطابق استانداردهای بین المللی
 • گسترش آموزش عالی در مناطق آزاد و استفاده از همه ظرفیت های دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای بین المللی شدن
 • ورود به عرصه رقابت بین المللی برای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و جذب دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی
 • ارتقای شاخص های علمی دانشگاه و توسعه مرزهای دانش
 • تقویت همکاری با دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی به منظور تربیت نیروی انسانی
 • گسترش ارتباط با مراکز علمی جهان در راستای ایجاد دانشگاه نسل سوم
برنامه های توسعه ای پردیس بین المللی کیش
 • راه اندازی مرکز آموزش آزاد پردیس بین الملل
 • راه اندازی مرکز سرمایه گذاری و توسعه شرکت های دانش بنیان پردیس بین الملل
 • راه اندازی مرکز رویداد های بین المللی پردیس بین الملل
 • راه اندازی مرکز ارائه خدمات و مشاوره های صنعتی در منطقه پردیس بین الملل
 • راه اندازی مرکز آموزش از راه دور پردیس بین الملل
 • راه اندازی مرکز بین­المللی نوآوری و فناوری
 | تاریخ ارسال: 1400/10/19 |