جلسه همکاری مشترک با دانشگاه الخلیج عمان

 | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 
 
 
در راستای قرار گرفتن در دانشگاه های نسل سوم که از ارکان اصلی برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها خصوصا دانشگاه های کشورهای حوزه خلیج فارس از ماموریت های پردیس بین المللی کیش دانشگاه است. در نشست ریاست محترم دانشگاه با عضو هیات امنای دانشگاه الخلیج عمان که با حضور معاونت بین الملل و رئیس پردیس بین المللی کیش و مدیرکل همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه انجام گرفت مطرح شد: دو کشور ایران و عمان از نظر سیاسی و فرهنگی همواره ارتباط خوبی داشته اند بنابراین برنامه ریزی شده تا ارتباط علمی و آموزشی میان دانشگاه های این دو کشور ایجاد شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برنامه داریم همکاری خود با دانشگاه الخلیج عمان را در سه حوزه آموزش، پژوهش و فناوری آغاز کنیم.
آقای دکتر معتمدی افزود: درحال حاضر تنها فعالیت دانشگاه ها در حوزه آموزش نیست بلکه موضوع مراکز رشد و تحقیقات نیز در فعالیت های دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این دانشگاه برنامه دارد در حوزه های مختلف آموزش، پژوهش و فناوری با دانشگاه الخلیج عمان همکاری کند. دامنه همکاری این دو دانشگاه زیاد است که امیداوریم در طی این همکاری تمامی حوزه ها مورد توجه قرار گیرد. این دانشگاه برای تحقق قرار گرفتن در دانشگاه های نسل سوم قدم های اجرایی خوبی برداشته است و قادر هستیم این تجربیات را به دانشگاه الخلیج عمان منتقل کنیم و از تجربیات این دانشگاه در این حوزه نیز استفاده کنیم.

همچنین در این نشست آقای دکتر راستی رئیس پردیس بین المللی کیش برخی محورهای همکاری دو دانشگاه، که با استفاده از پتانسیل نزدیکی جزیره کیش و کشور عمان قابل اجرا است را در قالب راه اندازی رشته های مشترک آموزش دانشگاهی، راه اندازی مراکز رشد و شتابدهنده های مشترک و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و رویدادهای بین المللی مشترک عنوان کردند.