ارزیابی اساتید

 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 | 
قابل توجه کلیه دانشجویان (حضوری و آموزش الکترونیکی)
لطفا از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ تا ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ طبق پیامک و اطلاع رسانی انجام شده در تقویم آموزشی، نسبت به ارزیابی اساتید در پورتال اصلی دانشگاه اقدام بفرمائید.
📢نکته مهم برای دانشجویان آموزش الکترونیکی: ارزیابی موجود در سامانه آموزشی Lms.kish.aut.ac.ir از ارزیابی پورتال متفاوت است و افراد باید هر دو را انجام دهند.