پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر برنامه دروس ترمی

 | تاریخ ارسال: 1400/11/20 | 
برنامه دروس مقطع کارشناسی ارشد پردیس بین المللی کیش - نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
ردیف کد  نام  نام رشته  گروه استاد  زمان کلاس تاریخ امتحان 
۱ ۶۲۸۱۲۱۳ رفتار سازمانی مدیریت کسب و کار - بازاریابی ۱ صلواتی سرچشمه، بهرام چهارشنبه[۱۸:۳۰-۱۶] [۱۰-۱۲] ۱۴۰۲/۳/۲۰
۲ ۶۲۸۱۱۰۳ نظریه های سازمان و مدیریت مدیریت کسب و کار - بازاریابی ۱ صلواتی -هنرور،روح الله پنج شنبه[۱۲-۹] [۱۰-۱۲] ۱۴۰۲/۳/۲۴
 ۳ ۶۲۸۱۲۲۳ مدیریت عملیات مدیریت کسب و کار - بازاریابی ۱ کریمی، سعید پنج شنبه[۱۶-۱۳:۳۰] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۳/۲۸
 ۴ ۶۲۸۱۲۷۳ پروژه مدیریت کسب و کار - بازاریابی ۱ اکبرپورشیرازی، محسن جمعه[۱۰-۸] [۸-۱۰] ۱۴۰۲/۴/۱
 ۵ ۶۲۸۱۳۴۳ تبلیغات مدیریت کسب و کار - بازاریابی - آموزش الکترونیکی ۱ صیرفی، صفا یکشنبه[۲۰-۱۷:۳۰] [۱۰-۱۲] ۱۴۰۲/۳/۲۰
 ۶ ۶۲۸۱۳۵۳ اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری مدیریت کسب و کار - بازاریابی - آموزش الکترونیکی ۱ مجیدپور، مهدی چهارشنبه[۱۹:۳۰-۱۷] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۳/۳۰
 ۷ ۶۲۸۱۳۶۳ بازاریابی الکترونیکی مدیریت کسب و کار - بازاریابی - آموزش الکترونیکی ۱ شیخ، علیرضا سه شنبه[۱۷:۳۰-۱۵] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۳/۲۴
 ۸ ۶۲۸۱۵۰۳ اصول اقتصاد مدیریت کسب و کار - بازاریابی - آموزش الکترونیکی ۱ شمس قارنه، ناصر شنبه[۱۹:۳۰-۱۷] [۱۰-۱۲] ۱۴۰۲/۳/۳۰
 ۹ ۶۲۸۱۵۲۳ مدیریت استراتژیک مدیریت کسب و کار - بازاریابی - آموزش الکترونیکی ۱ اکبرپورشیرازی، محسن چهارشنبه[۱۶-۱۳:۳۰] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۳/۳۱
 ۱۰ ۶۲۸۱۵۴۳ پایش سلامت زیر ساخت های شهری مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست (HSE) - آموزش الکترونیکی ۱ شفاعت، علی پنج شنبه[۱۸:۳۰-۱۶] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۳/۲۷
 ۱۱ ۶۲۸۱۵۶۳ حسابداری برای مدیران مدیریت کسب و کار - بازاریابی - آموزش الکترونیکی ۱ صادقزاده، بابک دوشنبه[۲۰-۱۷:۳۰] [۱۰-۱۲] ۱۴۰۲/۳/۳۱
 ۱۲ ۶۲۸۱۵۸۳ مدیریت مالی مدیریت کسب و کار - بازاریابی - آموزش الکترونیکی ۱ زمانیان، مرتضی یکشنبه[۱۷:۳۰-۱۵] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۳/۲۲
 ۱۳ ۶۲۸۱۶۱۳ مدیریت عملیات مدیریت کسب و کار - بازاریابی - آموزش الکترونیکی ۱ سلیمی نمین، سارا دوشنبه[۱۷:۳۰-۱۵] [۱۰-۱۲] ۱۴۰۲/۳/۲۱
 ۱۴ ۶۲۸۱۶۲۳ رفتار سازمانی مدیریت کسب و کار - بازاریابی - آموزش الکترونیکی ۱ آغاز، عسل جمعه[۱۷:۳۰-۱۴] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۳/۲۳
 ۱۵ ۶۲۸۱۶۵۳ تحقیقات بازاریابی مدیریت کسب و کار - بازاریابی - آموزش الکترونیکی ۱ صادق، محمدهادی پنج شنبه[۱۲:۳۰-۱۰] [۱۰-۱۲] ۱۴۰۲/۳/۲۸
 ۱۶ ۶۲۸۲۰۵۳ مدیریت سرمایه گذاری مدیریت کسب و کار - مالی - آموزش الکترونیکی ۱ سجادی فر، سیدحسین سه شنبه[۲۰-۱۷:۳۰] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۳/۲۷
 ۱۷ ۶۳۸۱۰۲۳ مدیریت و مقررات پیمان مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت ساخت-آموزش الکترونیکی ۱ شاکری، اقبال شنبه[۱۹:۳۰-۱۷] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۳/۲۱
 ۱۸ ۶۳۸۱۰۳۳ روش های ساخت مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت ساخت-آموزش الکترونیکی ۱ بهنام، بهروز پنج شنبه[۱۸:۳۰-۱۶] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۳/۲۴
 ۱۹ ۶۳۸۱۰۵۳ مدیریت پروژه مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت ساخت-آموزش الکترونیکی ۱ کریمی، حسین یکشنبه[۱۷:۳۰-۱۵] [۱۰-۱۲] ۱۴۰۲/۳/۳۱
 ۲۰ ۶۳۸۱۱۲۳ تحقیق در عملیات مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت ساخت-آموزش الکترونیکی ۱ گل رو، امیر چهارشنبه[۱۶-۱۳:۳۰] [۱۰-۱۲] ۱۴۰۲/۳/۲۹
 ۲۱ ۶۳۸۱۵۳۳ مدیریت جامع ایمنی مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست (HSE) - آموزش الکترونیکی ۱ بهنام، بهروز پنج شنبه[۱۶-۱۳:۳۰] [۱۰-۱۲] ۱۴۰۲/۳/۲۳
 ۲۲ ۶۳۸۱۵۴۳ ژئوتکنیک زیست محیطی مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست (HSE) - آموزش الکترونیکی ۱ عبادی، تقی چهارشنبه[۱۸:۳۰-۱۶] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۳/۲۰
 ۲۳ ۶۳۸۱۹۰۲ سمینار مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت ساخت-آموزش الکترونیکی ۱ بهنام، بهروز سه شنبه[۱۷-۱۵] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۴/۱
 ۲۴ ۶۴۸۱۱۱۳ مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک ۱ آقامحمدعلی کرمانی، مهرداد پنج شنبه[۱۶-۱۳:۳۰] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۳/۲۹
 ۲۵ ۶۴۸۱۱۷۳ مهندسی سیستمهای تجارت الکترونیکی مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک ۱ هاشمی گلپایگانی، سیدعلیرضا چهارشنبه[۱۲-۹] [۱۰-۱۲] ۱۴۰۲/۳/۲۲
۲۶ ۶۴۸۱۹۰۲ سمینار مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک ۱ هاشمی گلپایگانی، سیدعلیرضا چهارشنبه[۱۸-۱۶] [۱۳-۱۵] ۱۴۰۲/۴/۱

کلیدواژه ها: دروس کارشناسی ارشد | برنامه دروس مقطع کارشناسی ارشد | پردیس کیش دانشگاه امیرکبیر | کارشناسی ارشد |