برنامه دروس ترمی

 | تاریخ ارسال: 1400/11/20 | 
برنامه دروس  نیم سال تحصیلی دوم ۱۴۰۰ - پردیس بین المللی کیش
ردیف کد  نام درس رشته زمان کلاس نام استاد تاریخ امتحان 
 ۱ ۶۲۸۱۱۵۳ مدیریت بازاریابی مدیریت کسب و کار - حضوری چهارشنبه[۱۶-۱۳:۳۰] شیخ، علیرضا [۸-۱۰] ۱۴۰۱/۳/۲۱
 ۲ ۶۲۸۱۲۸۳ تجارت الکترونیک چهارشنبه[۱۸:۳۰-۱۶] دزدار، شاهین [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۲۹
 ۳ ۶۲۸۱۵۰۳ اصول اقتصاد مدیریت کسب و کار - آموزش الکترونیکی چهارشنبه[۲۱-۱۸:۳۰] شمس قارنه، ناصر [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۳۰
 ۴ ۶۲۸۱۵۱۳ مدیریت بازاریابی چهارشنبه[۱۸:۳۰-۱۶] شیخ، علیرضا [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۲۱
 ۵ ۶۲۸۱۵۵۳ مدیریت منابع انسانی پنج شنبه[۱۹-۱۶:۳۰] طباطبایی، محسن [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۲۵
۶ ۶۲۸۱۵۸۳ مدیریت مالی - گروه یک پنج شنبه[۱۰-۷:۳۰] زمانیان، مرتضی [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۲۳
۷ ۶۲۸۱۵۸۳ مدیریت مالی - گروه دو پنج شنبه[۱۲:۳۰-۱۰] زمانیان، مرتضی [۱۰-۱۲:۳۰] ۱۴۰۱/۳/۲۳
 ۸ ۶۲۸۱۶۱۳ مدیریت عملیات سه شنبه[۱۹:۳۰-۱۶:۳۰] کریمی، سعید [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۲۴
 ۹ ۶۲۸۱۶۳۳ پویایی کسب و کار دوشنبه[۱۷-۱۴:۳۰] اکبرپورشیرازی، محسن [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۴/۱
 ۱۰ ۶۲۸۱۶۴۳ نظریه های سازمان و مدیریت چهارشنبه[۱۸:۳۰-۱۶] شمس قارنه، ناصر [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۳۱
 ۱۱ ۶۲۸۱۶۵۳ تحقیقات بازاریابی پنج شنبه[۱۶:۳۰-۱۳:۳۰] عبدالهی کاکرودی، بهزاد [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۲۸
 ۱۲ ۶۲۸۲۰۶۳ اقتصاد کلان چهارشنبه[۱۶-۱۳:۳۰] جهان دیده، مهسا [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۲۹
 ۱۳ ۶۲۸۲۰۷۳ مالیه بین الملل پنج شنبه[۱۶:۳۰-۱۳:۳۰] لطفی هروی، محمد مهدی [۸-۱۰] ۱۴۰۱/۳/۲۱
 ۱۴ ۶۳۸۱۰۲۳ مدیریت و مقررات پیمان مهندسی و مدیریت ساخت (CEM) پنج شنبه[۱۹:۳۰-۱۶:۳۰] پرچمی جلال، مجید [۱۳-۱۵] ۱۴۰۱/۳/۲۵
 ۱۵ ۶۳۸۱۰۳۳ روش های ساخت پنج شنبه[۱۶:۳۰-۱۳:۳۰] بهنام، بهروز [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۲۳
 ۱۶ ۶۳۸۱۱۲۳ تحقیق در عملیات چهارشنبه[۱۶-۱۳:۳۰] گل رو، امیر [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۴/۱
 ۱۷ ۶۲۸۱۵۴۳ پایش سلامت زیر ساخت های شهری مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) پنج شنبه[۱۲:۳۰-۱۰] شفاعت، علی [۱۰-۱۲:۳۰] ۱۴۰۱/۳/۳۱
 ۱۸ ۶۳۸۱۵۳۳ مدیریت جامع ایمنی پنج شنبه[۱۹:۳۰-۱۶:۳۰] بهنام، بهروز [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۲۸
 ۱۹ ۶۳۸۱۵۴۳ ژئوتکنیک زیست محیطی پنج شنبه[۱۶:۳۰-۱۳:۳۰] عبادی، تقی [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۲۲
 ۲۰ ۶۳۸۱۹۱۲ سمینار سه شنبه[۱۹-۱۷] بهنام، بهروز [۸-۱۰] ۱۴۰۱/۴/۲
 ۲۱ ۶۴۸۱۱۱۳ مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک پنج شنبه[۱۲-۹:۳۰] آقامحمدعلی کرمانی، مهرداد [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۲۳
 ۲۲ ۶۴۸۱۱۲۳ امنیت تجارت الکترونیکی پنج شنبه[۱۶:۳۰-۱۳:۳۰] دهقان چاچکامی، مطهره [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۳۰
 ۲۳ ۶۴۸۱۱۷۳ مهندسی سیستمهای تجارت الکترونیکی چهارشنبه[۱۲-۹:۳۰] هاشمی گلپایگانی، سیدعلیرضا [۱۰-۱۲] ۱۴۰۱/۳/۲۵
Warning: A non-numeric value encountered in /home/htdocs/includes/functions.php on line 295