همکاران غیر هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1400/11/11 | 
نام: محمد جواد
نام خانوادگی: تائبی
سمت:مدیر اداری و پشتیبانی
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۰۲و ۶۶۴۶۰۰۳۲
ایمیل:Jtaebyaut.ac.ir

نام: لیدا
نام خانوادگی: وهابی
سمت:کارشناس
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۰۶
ایمیل:Vahabiaut.ac.ir

نام: حامد
نام خانوادگی: فیضی
سمت:کارشناس
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۰۱
ایمیل:h.feyziaut.ac.ir

نام: اشکبوس
نام خانوادگی: حبیبی
سمت: تدارکات و پشتیبانی
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۸۳۵۳۸-۹