شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1400/10/27 | 
ترم مهر ۱۴۰۰ - بهمن ۱۴۰۰
شهریه پردیس کیش آموزش حضوری آموزش الکترونیکی
ثابت متغیر ثابت متغیر
۵۳,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰