انتصاب رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1400/10/27 | 
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ طی حکم ریاست محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جناب آقای دکتر یوسف رفیعی عضو محترم هیات علمی دانشکده ی مهندسی نفت را به سمت رییس پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب کرد.