برنامه درسی مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست – ورودی مهر 98

روز 9-10:15 10:30-11:45 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
چهارشنبه مدیریت ریسک پروژه – دکتر ملکی تبار
پنج شنبه مهندسی ایمنی صنایع نفت و گاز

دکتر بهرام طاهری

مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر غلام نیا

برنامه درسی مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ورودی بهمن 98

روز 9-10:15 10:30-11:45 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
پنج شنبه مهندسی ایمنی صنایع نفت و گاز

دکتر بهرام طاهری

آمار و احتمالات پیشرفته

دکتر زندیه

مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر غلام نیا

برنامه درسی مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ورودی مهر 99

روز 9-10:15 10:30-11:45 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
چهارشنبه مدیریت بحران – دکتر بهنام
پنج شنبه آمار و احتمالات پیشرفته

دکتر زندیه

اصول مهندسی و مدیریت پسماند

دکتر عبادی

 برنامه درسی مدیریت کسب و کار – حضوری – ورودی بهمن 97 و مهر 98

روز 9-10:15 10:30-11:45 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
چهارشنبه رفتار سازمانی – دکتر آغاز
پنج شنبه مدیریت عملیات – دکتر صدیقی مدیریت مالی – دکتر زمانیان

برنامه درسی مدیریت کسب و کار – حضوری – ورودی مهر 99

روز 9-10:15 10:30-11:45 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
چهارشنبه رفتار سازمانی – دکتر آغاز
پنج شنبه مدیریت عملیات – دکتر صدیقی اصول اقتصاد – دکتر لطفی هروی

برنامه درسی مدیریت کسب و کار – مجازی – ورودی بهمن 97

روز 9-10:15 10:30-11:45 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
چهارشنبه بازاریابی دیجیتال – دکتر شیخ
پنج شنبه مدیریت عملیات – دکتر صدیقی پویایی کسب و کار – دکتر اکبرپور
جمعه رفتار سازمانی – دکتر آغاز

برنامه درسی مدیریت کسب و کار – مجازی – ورودی مهر 98

روز 9-10:15 10:30-11:45 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
چهارشنبه اصول اقتصاد – دکتر شمس
پنج شنبه پویایی کسب و کار – دکتر اکبرپور
جمعه رفتار سازمانی – دکتر آغاز

برنامه درسی مدیریت کسب و کار – مجازی – ورودی بهمن 98

روز 9-12 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
چهارشنبه اصول اقتصاد – دکتر شمس
پنج شنبه حسابداری برای مدیران – دکتر ماندانا طاهری بازارها و نهادهای مالی – دکتر جهاندیده
جمعه

برنامه درسی مدیریت کسب و کار – مجازی ورودی مهر 99 (گرایش بازاریابی)

روز 9-10:15 10:30-11:45 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
سه شنبه مدیریت استراتژیک – دکتر اکبرپور
چهارشنبه مدیریت ریسک – دکتر اشرفی
پنج شنبه مدیریت عملیات – دکتر صدیقی

برنامه درسی مدیریت کسب و کار – مجازی ورودی مهر 99 (گرایش مالی)

روز 9-10:15 10:30-11:45 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
چهارشنبه مدیریت ریسک – دکتر اشرفی اصول اقتصاد (از هر دو گروه ساعت 13 تا 16 یا 16 تا 19) در صورت داشتن ظرفیت
پنج شنبه مدیریت عملیات – دکتر صدیقی


برنامه درسی مهندسی و مدیریت ساخت ورودی مهر 98

روز 9-10:15 10:30-11:45 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
سه شنبه سمینار – دکتر بهنام
چهارشنبه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست دکتر بهنام
پنج شنبه مدیریت مالی و حسابداری پروژه

دکتر حسینی نورزاد

مدیریت و مقررات پیمان

دکتر پرچمی

برنامه درسی مهندسی و مدیریت ساخت ورودی بهمن 98

روز 9-10:15 10:30-11:45 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
سه شنبه سمینار – دکتر بهنام
پنج شنبه مدیریت پروژه

دکتر حسین کریمی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

دکتر فرشچیان

مدیریت استراتژیک پروژه

دکتر حسین طوسی

برنامه درسی مهندسی و مدیریت ساخت ورودی مهر 99

روز 9-10:15 10:30-11:45 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
چهارشنبه مدیریت ریسک پروژه – دکتر ملکی تبار
پنج شنبه مدیریت مالی و حسابداری پروژه

دکتر حسینی نورزاد

مدیریت و مقررات پیمان

دکتر پرچمی

برنامه درسی مهندسی فناوری اطلاعات ورودی مهر 98

روز 13-14:15 14:30-15:45 16-17:15 17:30-19
سه شنبه
چهارشنبه مدیریت زنجیره عرضه – دکتر کیوانفر بازاریابی الکترونیکی – دکتر شیخ
پنج شنبه
جمعه

برنامه درسی مهندسی فناوری اطلاعات – ورودی بهمن 98 و مهر99

روز 9-10:15 10:30 – 11:45 16-17:15 17:30-19
سه شنبه سمینار – دکتر راستی
چهارشنبه بازاریابی الکترونیکی – دکتر شیخ
پنج شنبه امنیت تجارت الکترونیکی – دکتر نیک صفت
جمعه تحول دیجیتال – دکتر سرائیان(9 تا 12 صبح)