برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید مهر 98

برنامه حضور در پرديس بين ­المللي كيش – رشته مهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE) ( آموزش الكترونيكي)

نيمسال اول سال تحصيلي 99-98

نام درس
حضور1 حضور2 حضور3
روز تاريخ  ساعت  روز  تاريخ  ساعت  روز  تاريخ  ساعت
آمار و احتمالات پيشرفته

( دكتر زنديه )

پنجشنبه

98-07-18

10:15- 9

11:45- 10:30

پنجشنبه 98-09-14 10:15 – 9

11:45- 10:30

پنجشنبه 98-10-05 10:15- 9

11:45- 10:30

مديريت بحران

( دكتر بهنام )

پنجشنبه 98-07-18 13:15- 12

16:15- 15

پنجشنبه 98-09-14 13:15- 12

16:15- 15

پنجشنبه 98-10-05 13:15- 12

16:15- 15

اصول مهندسي و مديريت پسامد

( دكتر عبادي )

پنجشنبه 98-07-18 17:45- 16:30

19:15 – 18

پنجشنبه 98-09-14 17:45- 16:30

19:15 – 18

پنجشنبه 98-10-05 17:45- 16:30

19:15 – 18تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
اصول مهندسي و مديريت پسامد يكشنبه 98-10-22 8-10
مديريت بحران پنجشنبه 98-10-26 8-10
آمار و احتمالات پيشرفته چهارشنبه 98-11-02 8-10

برنامه حضور در پرديس بين­ المللي كيش – رشته مديريت كسب و كار  ( آموزش الكترونيكي)

نيمسال اول سال تحصيلي 99-98

نام درس
حضور1 حضور2 حضور3
روز تاريخ  ساعت  روز  تاريخ  ساعت  روز  تاريخ  ساعت
مديريت ريسك

( دكتر اشرفي )

پنجشنبه

98-07-11

10:15- 9

11:45- 10:30

پنجشنبه 98-09-07 10:15 – 9

11:45- 10:30

پنجشنبه 98-10-12 10:15- 9

11:45- 10:30

حسابداري براي مديران
( دكتر شهابي حقيقي )
پنجشنبه 98-07-11 13:15- 12

16:15- 15

پنجشنبه 98-09-07 13:15- 12

16:15- 15

پنجشنبه 98-10-12 13:15- 12

16:15- 15

مديريت منابع انساني
( دكتر افرازه )
پنجشنبه 98-07-11 17:45- 16:30

19:15 – 18

پنجشنبه 98-09-07 17:45- 16:30

19:15 – 18

پنجشنبه 98-10-12 17:45- 16:30

19:15 – 18تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
مديريت ريسك شنبه 98-10-21 8-10
حسابداري براي مديران چهارشنبه 98-10-25 13-15
مديريت منابع انساني پنجشنبه 98-11-03 8-10

برنامه هفتگي رشته مديريت كسب و كار در پرديس بين ­المللي كيش(حضوري)

 نيمسال اول سال تحصيلي 99-98

روز 10:50 – 9 11:45- 10:30 13:15- 12

15 – 13:30

16:15 – 15 17:45 – 16:30 19:15 – 18
چهارشنبه

مديريت بازاريابي ( دكتر شيخ )

استراحت مديريت بازاريابي ( دكتر شيخ )
پنجشنبه مديريت منابع انساني ( دكتر افرازه ) استراحت اصول اقتصاد ( دكتر لطفي )
جمعه مديريت منابع انساني ( دكتر افرازه ) استراحت اصول اقتصاد ( دكتر لطفي )


تاريخ­ هاي تشكيل كلاس در پرديس بين­ المللي كيش

رديف چهارشنبه پنجشنبه  جمعه
1 98-07-10 98-07-11 98-07-12
2 98-08-15 98-08-16 98-08-17
3 98-09-06 98-09-07 98-09-08
4 98-09-27 98-09-28 98-09-29
5 98-10-11 98-10-12 98-10-13


تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
مديريت بازاريابي چهارشنبه 98-10-25 8-10
مديريت منابع انساني شنبه 98-11-03 8-10
اصول اقتصاد پنجشنبه 98-10-21 8-10

برنامه هفتگي رشته مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيك(IT)  در پرديس بين ­المللي كيش(حضوري)

 نيمسال اول سال تحصيلي 99-98

روز 10:50 – 9 11:45- 10:30 13:15- 12

15 – 13:30

16:15 – 15 17:45 – 16:30 19:15 – 18
چهارشنبه   استراحت سمينار ( دكتر راستي )
پنجشنبه امنيت تجارت الكترونيكي (دكتر نيك صفت) استراحت مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري ( دكتركرماني)
جمعه امنيت تجارت الكترونيكي (دكتر نيك صفت) استراحت مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري ( دكتركرماني)


تاريخ­ هاي تشكيل كلاس در پرديس بين­ المللي كيش

رديف چهارشنبه پنجشنبه  جمعه
1 98-07-10 98-07-11 98-07-12
2 98-08-15 98-08-16 98-08-17
3 98-09-06 98-09-07 98-09-08
4 98-09-27 98-09-28 98-09-29
5 98-10-11 98-10-12 98-10-13


تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
سمينار شنبه 98-10-21 13-15
مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري پنجشنبه 98-10-26 8-10
امنيت تجارت الكترونيكي پنجشنبه 98-11-03 13-15

برنامه حضور در پرديس بين­ المللي كيش – رشته مهندسي عمران – مهندسي و مديريت ساخت ( آموزش الكترونيكي)

نيمسال اول سال تحصيلي 99-98

نام درس
حضور1 حضور2 حضور3
روز تاريخ  ساعت  روز  تاريخ  ساعت  روز  تاريخ  ساعت
مديريت ماشين آلات ساخت

(دكتر شاه حسيني )

پنجشنبه

98-07-18

10:15- 9

11:45- 10:30

پنجشنبه 98-09-14 10:15 – 9

11:45- 10:30

پنجشنبه 98-10-05 10:15- 9

11:45- 10:30

مديريت ريسك پروژه

( دكتر ملكي تبار )

پنجشنبه 98-07-18 13:15- 12

16:15- 15

پنجشنبه 98-09-14 13:15- 12

16:15- 15

پنجشنبه 98-10-05 13:15- 12

16:15- 15

روش هاي ساخت

( دكتر بهنام  )

پنجشنبه 98-07-18 17:45- 16:30

19:15 – 18

پنجشنبه 98-09-14 17:45- 16:30

19:15 – 18

پنجشنبه 98-10-05 17:45- 16:30

19:15 – 18تاريخ هاي آزمون پاياني

نام درس روز تاريخ ساعت
مديريت ماشين آلات ساخت يكشنبه 98-10-22 13-15
مديريت ريسك پروژه پنجشنبه 98-10-26 13-15
روش هاي ساخت چهارشنبه 98-11-02 13-15