جلسه معارفه پردیس بین المللی کیش و دوره های آموزشی آن – تیر 98