افتتاح رسمی پردیس بین المللی کیش با حضور اساتید دانشگاه و مدیران محترم سازمان مناطق آزاد کیش – بهمن 97