برنامه هفتگی نيمسال اول 99-98دانشجویان ورودی 97

برنامه هفتگي - مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) - آموزش الكترونيكي

برنامه هفتگي - مدیریت کسب و کار ( MBA ) - آموزش الكترونيكي

برنامه هفتگي - مدیریت کسب و کار ( MBA ) - حضوري

برنامه هفتگي - مهندسی فناوری اطلاعات ( IT ) - حضوري