گالري عكس

فضاي آموزشي پرديس كيش

 

مراسم آغاز سال تحصيلي - بهمن 97

 

همايش معرفي رشته هاي پرديس كيش - تابستان 98

    

مراسم آغاز سال تحصيلي - مهر98

مراسم امضاء توافق نامه سه جانبه - مهر98